A Pesthidegkút –Ófalú Plébánia területén és gondozásában jelenleg 3 liturgikus célú épület áll.
Ezek közül az építtetőről Szeleczky-kápolnának nevezett, Szűz Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére 1910 augusztus 25.-én Prohászka Ottokár székesfehérvári megyéspüspök engedélyével Poós Rezső hidegkúti plébános által felszentelt, az építtető, Szeleczky Ede Lajos 60. születésnapjának (1909 december 18.) is emléket állító kápolna a legkisebb.

Az egykor Boldogasszony, ma Zsíroshegyi út 39/A parányi telkén, a köréje ízlés és mérték nélkül emelt épületek szorításában pihegő, alig észrevehető kis kápolna azonban plébániánknak, és bizton remélhetjük, hogy az észak-budai katolikus hívek sokaságának is, kis méreténél sokkal fontosabb. Fontosabb, mert léte máig ható és tanító múltra világít rá. Fontosabb, mert az elmúlt száz évben körülötte létrejött plébániák „metszéspontjában álló” és a legrégebbi, hidegkúti ecclésiához tartozó Szeleczky –kápolna a környező plébániákat szimbolikusan és konkrétan is, időben és térben is összeköti.

A Remetei út és Buda felé lejtő domboldal szőlővel- gyümölcsfákkal beültetett telkét 1892 nyarán vette meg Petz Károly korcsmárostól egy régi felvidéki család Pestre származott tagja, Szeleczky Ede Lajos és felesége. A „boldog békeidők „ pesti befektetési és építési hullámában tisztes munkával és polgári karrierrel, tervezőként , építő- és építészként családjának jómódot biztosító Szeleczky Lajos nyaraló-telkének északi szegletében már akkor faoszlopon, kis esőtetővel védetten állt egy gipszlapra öntött, domborművű Mária, kezében az anyjához szorosan bújó, gyengéden ölelt Gyermekkel. A kép előtt fa imazsámoly, a kép tartóoszlopán mécses tette meghitt imahellyé, a Remetére menő zarándoklók útjának ezt a kedves állomását. (a szentkép eredetéről és az egyszerű imahely keletkezéséről, egyelőre nincs bővebb információnk)

Azonban a Szeleczky-család jóvoltából birtokunkban levő 1909. március 25.-én,Húsvétkor készül fényképfelvételen Szeleczky Ede Lajos telektulajdonos, büszkén áll a telke sarkában lévő, de a közösség szellemi tulajdonában lévő Mária kép előtt.( 1.sz.kép) A fényképen elmosódott németnyelvű, ceruzával írt feljegyzés található Szeleczky Lajostól. A mondatnyi szöveg kibetűzhető fele ( “ich zur Erbauung die Kapelle” kb.fordítása “én a kápolna építéséhez”) alapján – bár családi legendárium nem őrizte meg biztosan – joggal hihetjük, hogy ekkor fogalmazódott meg a Budapesten otthont és megélhetést, Remetén nyugalmat talált, életét összegző Szeleczky Lajosban a gondolat, hogy telkén, a Mária képnek kis kápolnát emeltet.

A saját irodában gyorsan elkészülő tervrajzok(2. kép) alapján 1910. nyarára áll a kápolna és még azon a nyáron, 1910 augusztus 25.-én Segítő Mária és Nepomuki Szent János tiszteletére felszentelik. A Gyermeket kezében tartó Mária képét nem a belső térben, hanem a kápolna homlokzatán, a bejárat fölött, a köznek jól láthatón és elérhetőn helyezik el.(3.sz. kép)

A Kápolna szellős és igényes vas kertkapuján belül az előkertben ekkor helyezik el az akkori székesfehérvári püspök, a szintén felvidéki származású Prohászka Ottokár mellszobrát, jobbján egy kőkereszttel. (a kőkereszt jelenleg az Ófalui templom előtt áll, a Prohászka szoborról nem tudunk)

A felszentelés után néhány hónappal (1911. augusztus 26.) a kápolna mögött elkészül a hozzá tervezett „öltöző és olvasó szoba” mely a Szeleczky-család kertjéből neogótikus tölgyfa-ajtóval nyílt.

Az építtető és telektulajdonos –hogy gesztusa teljes és egyértelmű legyen – telke hivatalos megosztását kérve és megkapva, 1911. október 17.-én a kápolna épületét, az alatta fekvő földterületet és a parányi előkertet és a Pesthidegkúti Római Katolikus (Sarlós Boldogasszony) Plébániának adományozza. Poós Rezső plébánosnak az adományozás elfogadását és a kápolna egyházi befogadását Prohászka Püspök úrtól kérő levele szerencsére ma is megvan (4. kép,)
Miért nem az akkor már álló remetei Bazilikának? Nem tudjuk! Csak feltételezhetjük, hogy a személyes ismeretségeken túl, a remetei kegyképet is évekig őrző, Árpád-kori eredetű, a törökdúlás utáni elnéptelenedést követő újjáépítése óta is akkorra már közel 200 éves, német alapítású hidegkúti Sarlós Boldogasszony Plébánia múltjából fakadó „rang” lehet az ok. (akkor még sem a Szentlélek Plébánia, sem a széphalmi gyülekezet nem létezett).
A történet ezen pontján nem lehet nem megállnunk!

Hiszen, ma csaknem elképzelhetetlen dolog történt meg 1911. októberében!
Egy jómódú, gyorsan gazdagodó, életének 60. évében járó német identitású, de arisztokrata magyar családból származó polgár, gondozott kertjének egy részén, saját költségén mutatós kápolnát emeltet,majd a kápolnát és a hozzá tartozó területet, magántulajdonából , leválasztatja és a közösségnek ajándékozza!

A kápolna és a mögötte családi tulajdonban maradt „öltözőszoba” folytatásában 1913-ban elkészül a családi nyaraló.
Az építtető és adományozó Szeleczky Ede Lajos azonban hamarosan,1916-ban meghalt.

Ettől kezdve folytonos és érdemi adatokkal jelenleg nem rendelkezünk a kápolna további 90 évéről. Sem a második világháború előtti használat eseményeit és történetét nem ismerjük, sem a háború után, a Rákosi és a Kádár-korszak idejének eseményeire nincs adatunk (itt várjuk, kérjük minden környékbeli vagy egykor itt lakó segítségét, emlékeket írásos vagy képi dokumentumokat, amivel a Szeleczky –kápolna foghíjas történetét kiegészíthetjük!)

Az Európába és Amerikába szétszóródott Szeleczky –család a 70-es évek közepén több alkalommal is összejövetelt és szentmise bemutatást szervezett a mind romosabb kápolnában. A környék lakosai most is jól emlékeznek a Kápolna kis harangjának hangjára a 60-as-70-es évek fordulójáról, többen élnek még akik ministráltak péntekenként a Kápolnában.
A rendszerváltás után, a 90-es években és az ezredfordulón, a kápolna rendbe hozására és rendszeres használatára több kezdeményezés történt. A környékbeli plébániák (Remete, Szentlélek) gyűjtést is szerveztek. A család itthon élő tagjai (Szeleczky Aurel, Müller Rezső) szívós és kitartó munkával összegyűjtötték és rendszerezték a kápolna történetének kezdeti időszakát, tisztázták a tulajdonjogi változásokat és 2001-ben a kápolna környezetének és épületének megtisztítása és rendezése is megtörtént. (5. kép 2004ből)
A felkúszó növényektől és a környező talajszínt mesterséges megemelésétől elnedvesedő épület történetének legutolsó időszaka 2013 szeptemberében kezdődött. Ekkor Szűcs Balázs Atya, mint széphalmi és hidegkúti plébános a Szeleczky-család képviselőivel áttekintette a kápolna helyzetét, az elmúlt két évtized erőfeszítéseinek eredményeit és a tartós megújításra tett kísérletek sikertelenségének okait.
2013 őszén megtörtént a kápolna környezetének ismételt megtisztítása, a szellőztetés megkezdése, az utcai front talajszintjének az eredetihez közeli visszarendezése, a földmérői és tulajdoni adatok megerősítése és a törött kereszt újra faragtatása. (6. 7. kép a munka)

2013. Mindenszentek ünnepén a kápolna estéről estére történt gyertyás kivilágítása reményeink szerint egy új, élő és szolgáló időszakot világított meg.(8. kép).

2014 októberében terveink szerint a belső vakolás elkészül és az újrafaragtatott kereszt a helyére kerül.

Az épület teljes felújítása( a tető cseréje, a falszigetelés megoldása, a kertkapu tégla oszlopainak újra rakása, a homokkő oszlopfők újra faragása, a vakolat és belső berendezés felújítása, az elektromosság bevezetése és a kivilágítás megoldása stb.) jelenleg meghaladja a hidegkúti gyülekezet anyagi lehetőségeit. Az önkormányzat, a szomszéd plébániák és a Szeleczky –család együttes áldozatvállalása azonban biztos és méltó jövőt jelenthet a kápolnának.